Bel voor advies 0224-745650 Mail info@gouwenbergcs.nl

Nog geen producten toegevoegd.Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gouwenberg Containerservice

Artikel 1 Algemeen 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtnemer: Gouwenberg Containerservice, gevestigd te Schagen aan de Witte Paal 27 (1742 NL). - Opdrachtgever: De wederpartij die de opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt of waarmee de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten. - Werkzaamheden: alle werkzaamheden die opdrachtnemer in de uitoefening van haar onderneming uitvoert of door derden uit laat voeren, waaronder begrepen inzameling, verwerking, bewerking, recycling, op- en overslag van (afval) stoffen, aanneming van werk, transport, verkoop, levering, verhuur, in (bruik) leen verschaffen van container(s) etc.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die opdrachtnemer doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten. 4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst nietig of anderszins onverbindend is, blijven de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voor het overige van kracht. In geval van een nietige of een onverbindend verklaarde bepaling worden partijen geacht in plaats daarvan een beding te zijn overeengekomen waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 2 Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3. Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3 De overeenkomst 

1.     Een overeenkomst bindt opdrachtnemer pas nadat zij van opdrachtgever een ondertekend contract heeft ontvangen of nadat opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Indien een aanbieding door opdrachtnemer is verstuurd aan opdrachtgever en deze mondeling opdracht geeft, waarna opdrachtnemer met haar werkzaamheden aanvangt, staat dit gelijk aan acceptatie van de aanbieding en met aanvang van de overeenkomst

2. In afwijking van het bepaalde in 3.1 komt geen overeenkomst tot stand indien opdrachtnemer binnen tien dagen na de aanvaarding door opdrachtgever haar aanbieding heeft herroepen.

3. Een wijziging of aanvulling op de overeenkomst verbindt opdrachtnemer eerst op het moment dat opdrachtnemer deze wijziging en/of aanvulling schriftelijk heeft geaccepteerd en bevestigd.

4. Elke overeenkomst wordt door opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Tevens is opdrachtnemer gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien opdrachtgever met vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle voor van opdrachtnemer uit deze opschorting van werkzaamheden en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door opdrachtgever te worden vergoed.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd om gedurende de looptijd van de overeenkomst eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege de aard en samenstelling van de afvalstoffen, wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodiek of indien wet- en/of regelgeving dit vereisen. Opdrachtgever wordt van eventuele wijzigingen schriftelijk door opdrachtnemer in kennis gesteld, onder vermelding van een eventuele wijziging van de prijs die overeengekomen is in de overeenkomst. 

Artikel 4 Rechten van intellectueel eigendom

1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 5 Prijzen 

1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld c.q. overeengekomen geldt de prijs die in de aanbieding is vermeld of tussen partijen via de overeenkomst is overeengekomen. Overheidsheffingen, waaronder BTW, worden overeenkomstig het voor die levering geldende tarief apart in rekening gebracht.

2. Door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, toeslagen en/of belastingen (of wijzigingen daarvan), alsmede directe en indirecte meerkosten voortvloeiend uit het feit dat opdrachtnemer niet voorziene, onevenredige investeringen moet plegen teneinde te voldoen aan de toekomstige strengere milieueisen voortvloeiend uit de op de overeenkomst van toepassing zijnde wetgeving kunnen door opdrachtnemer na bekendmaking onmiddellijk aan opdrachtgever doorberekend worden.

3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alle kosten, zoals voorrijkosten, plaatsingskosten, ophaalkosten, mutatiekosten en wachturen, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, alsmede daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen, aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door hem opgegeven prijzen tijdens de duur van de overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor opdrachtnemer toenemen als gevolg van buiten zijn invloedssfeer liggende omstandigheden, zulks bijvoorbeeld in geval van een stijging van de loonkosten en/of brandstofkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een stijging van de grondstof- en energieprijzen, een stijging van de verwerkingsprijzen en/of een wijziging van de locatie waar de be- en/of verwerking plaatsvindt. 

Artikel 6 Levertijd

1. De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.

2. Bij de vaststelling van de levertijd en gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

4. Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vast stelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.

5. Indien er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of reparatietijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatie tijd 

Artikel 7 Huurperiode 

1. De huurperiode wordt vastgesteld in één of meer hele dagen en vangt aan op het tijdstip zoals in de overeenkomst overeengekomen.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is een overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk op de dag, waarop de gehuurde goederen c.q. containers compleet door opdrachtnemer na een volledige inspectie en in goede staat in ontvangst zijn genomen. Na het verstrijken van een overeengekomen indicatieve einddatum is opdrachtnemer gerechtigd te eisen dat de gehuurde goederen c.q. containers binnen één werkdag aan haar worden geretourneerd.

3. De huurperiode kan tot aan de retournatie en enkel met de uitdrukkelijke goedkeuring van opdrachtnemer, zowel in geschrift als telefonisch door opdrachtgever worden verlengd. 

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen ná de factuurdatum.

2. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim in het geval zij niet binnen deze termijn(en) volledig aan de betalingsverplichting voldoet. Opdrachtnemer heeft vanaf dat moment recht op vergoeding van een rente van 2 % per kalendermaand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. Deze rente is verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.

3. Opdrachtgever dient ter meerdere zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichtingen op eerste verzoek een door opdrachtnemer vast te stellen waarborgsom op een door opdrachtgever aan te houden en nader aan te geven bankrekening te storten, dan wel ten genoegen van opdrachtnemer een ander vorm van zekerheid te stellen.

4. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 150,-- (exclusief BTW). Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om over te gaan tot verrekening, dan wel opschorting van enige verplichting jegens opdrachtnemer.

6. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 9 Meer-minderwerk 

1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: - er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek; - de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; - van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 10 Uitvoering van het werk 

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden op een andere locatie dan zijn eigen bedrijfsterrein de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: gas, water en elektriciteit, verwarming, afsluitbare droge opslagruimte en op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

3. Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat documenten (waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen de zowel voor de ontvangst als voor de verzending vereiste documenten), alsmede instructies en dergelijke, tijdig in het bezit van opdrachtnemer zijn. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van deze instructies en/of documenten.

4. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

Artikel 11 Gebruik van goederen c.q. containers 

1.     Opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde goederen c.q. containers veilig bewaren en behandelen en is verantwoordelijk voor misbruik, verkeerd gebruik en/of andere schade die aan de goederen c.q. containers wordt aangebracht met uitzondering van gewone slijtage. Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies of wezenlijk beschadiging en voor waardeverlies als gevolg van nalatigheden in de opslag of behandeling van de geleverde goederen, dit ter hoogte van de vervangingswaarde.

2. De ter beschikking gestelde containers mogen gedurende de huurperiode, dan wel zolang de eigendom niet door opdrachtgever is verkregen, niet worden aangepast, vervangen, geverfd, van (andere) merktekens, symbolen of namen worden voorzien en/of op een andere wijze worden gewijzigd.

3. De goederen c.q. containers mogen alleen gebruikt worden met de originele accessoires en reserveonderdelen, zoals de door opdrachtnemer geleverde planken en staanders e.d.

4. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd en gerechtigd gedurende een huurperiode de door haar aan opdrachtgever verstrekte goederen c.q. containers te controleren, dan wel te doen controleren, waartoe opdrachtgever opdrachtnemer bij het tot stand komen van een overeenkomst op voorhand alle medewerking toezegt, daaronder begrepen het verstrekken tot de noodzakelijk toegang tot (het) (de) bedrij(f)ven waar de goederen c.q. containers zich bevinden.

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gedurende een huurperiode de gehuurde goederen c.q. containers te vervangen.

6. Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens opdrachtgever uitgevoerd. De opdrachtgever mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl hierbij alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.

Artikel 12 Overmacht 

1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer en dan met name storm met een door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) of een filiaal daarvan geconstateerde windsnelheid van tenminste veertien meter per seconde, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.

3. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade. 

Artikel 13 Oplevering van het werk

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: - opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; - het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; - opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; - opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die, mits binnen normale werkdagen, binnen 48 uur kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het afgekeurde deel van het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn op deze oplevering opnieuw van toepassing

Artikel 14 Reclames

1. Opdrachtgever is verplicht bij levering de goederen c.q. containers te controleren op eventuele gebreken, beschadigingen, ontbrekende onderdelen, e.d. en deze binnen twee kalenderdagen schriftelijk bij opdrachtnemer te reclameren. Hierna vervalt ieder recht zulks te doen en worden alle gebreken, beschadigingen, e.d. geacht te zijn ontstaan na (af)levering en / of gedurende de tijd der terbeschikkingstelling, zodat opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is.

2. Overige gebreken of reclames / klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk binnen twee kalenderdagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt bij opdrachtnemer te worden ingediend. Deze bepaling dient te worden nageleefd op straffe van verval van recht.

3. Opdrachtgever dient opdrachtnemer te allen tijde voldoende in de gelegenheid te stellen eventuele tekortkomingen te verhelpen, zulks op straffe van verval van welke aanspraak en of garantie dan ook.

4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend en wel binnen 14 dagen ná de factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd en is het desbetreffende factuurbedrag verschuldigd.

5. Het indienen van reclame heft de verplichtingen van opdrachtgever niet op, noch komt aan opdrachtgever het recht toe haar verplichtingen op te schorten.

6. Het recht op reclame verjaart in ieder geval na verloop van 6 maanden na levering van de goederen c.q. containers. 

Artikel 15 Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is.

2. Is er geen verzekeringsdekking en is opdrachtnemer toch aansprakelijk bijvoorbeeld in het geval van grove schuld of opzet van hem of zijn ondergeschikten, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het kosteloos herstel van de schade. Als de begrote kosten van herstel hoger zijn dan de economische waarde van de desbetreffende container, dan is opdrachtnemer maximaal tot deze waarde aansprakelijk.

3. In geen geval komt voor vergoeding in aanmerking: - bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst; - schade aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt; - schade die ontstaat: - door de wijze en de plaats van opslag, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan schade tengevolge van weersomstandigheden, waterstand, brand en explosie; - door windsnelheden van tenminste 14 meter per seconde; - tengevolge van de aard en natuurlijke gesteldheid van de in opslag gegeven zaken; - schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden terzake van eventuele schade die het gevolg is van het feit dat op verzoek van opdrachtgever de technische specificaties zijn gewijzigd, de door opdrachtnemer in de offerte voorgestelde werkzaamheden, niet, niet geheel of anders wordt uitgevoerd en het gerepareerde of anderszins bewerkte daardoor niet (meer) voldoet aan de daaraan te stellen wettelijke eisen.

Artikel 16 Verzekering en schade

1. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gehuurde goederen c.q. containers, zulks gedurende de gehele huurperiode vanaf het tijdstip van levering tot retournering aan opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever verplicht zich als een goed huisvader voor de goederen c.q. containers zorg te dragen.

3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan de gehuurde goederen c.q. containers toegebracht of ontstaan tijdens de huurperiode, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend schade door beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en total-loss van de gehuurde goederen c.q. containers, alsmede de omzet en/of winstderving vanwege het niet (langer) kunnen verhuren van de gehuurde goederen c.q. containers. Opdrachtgever wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of opdrachtgever aan de schade van de gehuurde goederen c.q. containers schuld heeft.

4. Opdrachtgever is in het geval van verlies, vermissing, verduistering, vervreemding, totalloss of diefstal verplicht tot vergoeding van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen c.q. containers.. In geval herstel c.q. reiniging nog mogelijk is, verplicht opdrachtgever zich tot vergoeding van de reparatie- c.q. reinigingskosten die hiermee gemoeid zijn. Daarnaast blijft opdrachtgever aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door opdrachtnemer geleden schade, zoals omzet- en/of winstderving, etc.

5. Schade, gebreken of tekorten aan de gehuurde goederen c.q. containers, veroorzaakt binnen de periode waarin opdrachtgever voor de gehuurde goederen c.q. containers verantwoordelijk is, dient onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking schriftelijk te worden gemeld bij opdrachtnemer. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan de gehuurde goederen c.q. containers, zet opdrachtgever het gebruik ervan niet voort dan na schriftelijk overleg met opdrachtnemer. Laat opdrachtgever (tijdig) overleg met opdrachtnemer na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van opdrachtgever.

6. In geval van diefstal / vermissing van de gehuurde goederen c.q. containers is opdrachtgever verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan opdrachtnemer te melden en van de diefstal / vermissing aangifte te doen bij de politie. Tevens is opdrachtgever verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan opdrachtnemer te overleggen. In dit geval geldt de datum waarop de gehuurde goederen c.q. containers zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode.

7. In het geval overeengekomen is dat de gehuurde goederen c.q. containers aan het eind van de huurtermijn door opdrachtnemer zullen worden afgehaald, zal opdrachtgever de goederen c.q. containers na voorafgaande mededeling voor transport gereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting worden door opdrachtnemer bij opdrachtgever in rekening gebracht. 

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtnemer blijft te allen tijde eigenaar van alle aan opdrachtgever verhuurde goederen c.q. containers. Indien met opdrachtgever een (huur)koop is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst met opdrachtgever geleverde en nog te leveren goederen c.q. containers voor tot het tijdstip waarop de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtnemer heeft voldaan. Onder de verplichtingen van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren goederen c.q. containers, vermeerderd met de vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele rente.

2. Opdrachtnemer is bij tekortschieten door opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer gerechtigd, de geleverde goederen c.q. containers onmiddellijk terug te nemen, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding door opdrachtgever wegens zijn toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst met opdrachtnemer.

3. Opdrachtgever is niet bevoegd de gehuurde goederen c.q. containers alsmede de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen c.q. containers te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren of bij c.q. aan derden in gebruik te geven.

4. Indien derden op de gehuurde goederen c.q. containers alsmede de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen c.q. containers, beslag leggen of anderszins aanspraken willen doen gelden, is opdrachtgever verplicht zulks binnen vierentwintig uur telefonisch aan opdrachtnemer te melden en zulks schriftelijk binnen dezelfde termijn te bevestigen.

5. Indien opdrachtnemer haar eigendomsrechten voor wat betreft de door haar aan opdrachtgever geleverde c.q. gehuurde goederen c.q. containers wil uitoefenen, is opdrachtgever voorshands gehouden daaraan onvoorwaardelijk mee te werken en onherroepelijke toestemming aan opdrachtnemer te verlenen om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden om deze mee te kunnen nemen. Eén en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst met opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 18 Ontbinding

1.     Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De eventuele werking van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle geschillen naar aanleiding van overeenkomsten zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij en beslist worden door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer ervoor kiest het geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd of zijn woonplaats heeft

20. Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Indien u hier gebruik van maakt zijn komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.  Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@gouwenbergcs.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag minus de transportkosten binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

21. Klachten

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@gouwenbergcs.nl. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

 

Klanten aan het woord

Top